כללי

 • אתר DDH-Clinic (להלן- האתר) הינו אתר ברשת האינטרנט המנוהל ומופעל ע"י חברת כארים המרכז הראשון לכירורגיה אורטופדית (1997) בע"מ, המנהל אתר שרותים רפואים, ומציע ללקוחותיו שרות חוות דעת רפואית משנית  (להלן – השירותים).
 • האתר מעניק ללקחותיו שירותי הספקת חוות דעת רפואית משנית (להלן:השירותים).
 •  השימוש באתר האינטרנט הזה מוצע למשתמש כשהוא מותנה בקבלת התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה כלשונם. השימוש באתר זה ייחשב להסכמה מצד המשתמש לכל התנאים, ההתניות, ההגבלות וההודעות שלהלן, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאי השימוש הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
 • כל הרוכש שירותים ו/או מתכוון לרכוש ו/או לקבל מידע באמצעות האתר ו/או מי שגולש באתר ומשתתף בפעילות המוצעת באתר מצהיר ומתחייב כי קרא את התקנון ומסכים להוראותיו.
 • בכל מקום בתנאי השימוש בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

 

תנאי שימוש באתר – רכישת שירותים וקבלת מידע

 • כל אדם שהינו מעל גיל 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות בישראל (או בעל הרשאה מפורשת מאת בעל כרטיס האשראי), רשאי להגיש הצעות לרכישת שירותים באמצעות האתר.
 • כתנאי לשימוש באתר אינטרנט זה, מתחייב המשתמש שלא לעשות שימוש באתר אינטרנט זה לשום מטרה בלתי חוקית, ולשום מטרה האסורה על פי התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה.
 • הזמנתו או הצעתו (להלן – הצעה) של הרוכש לקבלת שירותים תתקבל בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים:

       (1) ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכש.

       (2)  הרוכש הינו בעל תא דואר אלקטרוני אישי ברשת האינטרנט, למעט אם העסקה נעשית באמצעות הטלפון.

 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהא האתר רשאי למנוע ממשתמש מלבצע פעולת רכישה באמצעות חסימתו בכל אחד מהמקרים הבאים:
  מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
  מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי השימוש;
  מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון;
  מבצע הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר ו/או במי מטעמו ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג' כלשהו;
   

 כיצד מציעים הצעות לרכוש שירותים באמצעות האתר

 • לקבלת תיאור מפורט ומלא על הליך הגשת הצעות לשם רכישת שירותים באמצעות האתר נא עיינו ב- כיצד קונים. האמור ב- כיצד קונים מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה ועיון בו מהווה תנאי להגשת הצעה לרכישת שירותים מהחברה.

 מדיניות שירותים ומחירים
 

 • מגוון השירותים, המחירים ותנאי התשלום באתר זה יכולים להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 • המשלוח של חוות דעת רפואית משנית תתבצע באמצעות דואר אלקטרוני תוך 24 שעות מרגע אישור ההזמנה. בתנאי שבוצעה בשעות פעילות מרכז ההזמנות : ימים א-ה 9:00 עד 17:00, ימי ו' וערבי חג 8:30 עד 12:00. למעט ערבי חג, בהם לא ניתן יהיה להתחייב לשעת עבודה. בימים אלו תסופק ההזמנה של במהלך היום.

פרטי רוכש השירותים ואבטחת האתר

 • בעת ביצוע הזמנה לרכישת שירותים באמצעות האתר יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים, פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכו' (להלן – הפרטים). בעלי האתר ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ"ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל תקלה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.
 • הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי ממפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם.  במקרה של הקלדה שגויה של פרטים (לרבות הפרטים האישיים של הרוכש), שמורה לחברה ו/או מי מטעמה הזכות לפסול את ההצעה.
 • מחשב עיבוד הנתונים של החברה מנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות המתבצעות באתר. רישום זה יהווה ראיה לכאורה לאמור בפעולות אלו. אולם, שעון השרת יהווה ראיה חלוטה ומכרעת לעניין המועד בו בוצעה פעולה באתר.
 • פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי ההצעה ופרטי הרוכש, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL), המקובל בסחר אלקטרוני, למחשב עיבוד הנתונים של החברה. פרטים אלו לא יועברו על ידי החברה ומפעילי האתר לגורמים חיצוניים, למעט לחברת כרטיסי האשראי ולספקים, וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה על ידי הרוכש. החברה משאירה לעצמה את הזכות להשתמש בפרטים, שימסור הרוכש לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים. במקרה זה, הנתונים לא יתייחסו אישית למבצע הפעולה ולא יזהו אותו.    
 • החברה תהא רשאית לשלוח למבצעי הפעולות דואר אלקטרוני ולפנות אליהם בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים של החברה, חידושים באתר, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב, אלא אם יודיע הרוכש בכתב כי אינו מעוניין בכך.

 תשלום בגין השירותים

 • כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש. התמורה בגין השירותים תגבה באמצעות כרטיס האשראי אשר פרטיו הוקלדו בהצעה לפני או בסמוך לשיגור המוצרים לכתובת אשר צויינה בהצעה. אם על פי מדיניות החברה יתאפשר תשלום התמורה בתשלומים, יתבצע חיוב בהתאם (בכפוף לאישור חברת האשראי).
 • סך התמורה בו ייחויב הרוכש מופיע במסך פרטי העסקה – בתהליך הקופה . סכום זה כולל את כל הפריטים המופיעים ב במסך פרטי העסקה.

 ביטול פעולות על ידי הרוכש (ביטולי עסקה יעשו לפי חוק הגנת הצרכן 1981)

 • כל משתמש אשר הגיש הצעה לקבלת חוות דעת רפואית, ואשר מעוניין לבטל את הצעתו, יודיע על כך תוך שעה ממועד בו שלח את הצעתו לחברה באמצעות האתר (או ממועד יצירת הקשר הטלפוני עם החברה). ההודעה על ביטול תימסר למרכז הטלפוני של החברה (טלפון:+972 54 4434220 ותשלח במקביל בכתב (פקס או באמצעות דוא"ל).

הגבלת אחריות

 • החברה שואפת שכל השירותים המוצעים על ידה באתר יהיו באיכות גבוהה.
 • התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד.
 • הן התכנים והמידע המופיעים באתר והן השירותים הניתנים באמצעות האתר, לרבות חוות הדעת הרפואית המשנית במידה ותינתן כזו, אינם מהווים עצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם מומחה. האתר ו/או מנהליו ואו מפעיליו לא יהיו אחראים לשימוש שייעשה באתר ע"י משתמש.
 • בכל מקרה חבות החברה, תחת כל עילה משפטית, בגין שירותים הנזכרים בתקנון זה לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על השירות שהוזמנו ע"י המשתמש.
 • החברה ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת אשר באמצעותו עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של המשתמש או בציוד אחר של המשתמש כאשר הוא גולש באתר ו/או מזמין שירותים באמצעות האתר ו/או משתמש באתר בכל דרך שהיא. כמו כן, החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית באתר שנעשית על ידי משתמש כלשהו או צד ג' כלשהו שאינו בשליטתה של החברה. החברה תהא רשאית להפסיק או למנוע את ההתקשרות או הגישה של משתמשים לאתר או לחלקים ממנו.

בטיחות וחיסיון מידע

חברת כארים המרכז הראשון לכירורגיה אורטופדית מכבדת את פרטיותם של לקוחותיה ונותנת לכך חשיבות עליונה באופן בניית האתר ובדרך תפעולו.
המידע אשר נשמר במערכת אודות המשתמשים באתר נועד לשימוש שמטרתו לשפר באופן מתמשך את רמת השירות ולהעניק למשתמשים אפשרות לבצע הזמנת שירותים באמצעות האתר בצורה הנוחה ביותר ובסביבה המעניקה את חווית הקנייה הנעימה ביותר.


בנוסף, המידע אשר נאסף במערכת אודות הרגלי הקנייה של המשתמשים ופרטיהם המזהים נועד אך ורק לצורך ביצוע עסקאות, כניסה לאזורים הפרטיים ומתן סיוע טכני באתר.

מערכת הסליקה של אתר   DDH clinicמאובטחת בתקן PCI העולמי ונתוני כרטיסי האשראי אינם נשמרים באתר.

המידע שאנו אוספים מורכב מכמה חלקים:

1.        מידע הנמסר ע"י המשתמשים לצורך זיהוי והתאמת התוכן לתחומי העניין הרלוונטים.

2.        חברת כארים המרכז הראשון לכירורגיה אורטופדית עומדת בחובתה לשמור על פרטיות המשתמשים באתר ומתחייבת לא להעביר את פרטי המשתמשים באתר לצד שלישי כלשהו למעט אם נדרשה לעשות כן לפי החוק.

3.        מידע המתקבל מגורמים חיצוניים למערכת ואשר מטרתו לשפר את רמת השירות האישי ונוחיות השימוש באתר. דוגמא לסוג מידע כזה הנו ממשק לפספורט המקצר את תהליך ההרשמה ללקוחות MSN

4.        העברת מידע אוטומטית ע"י "Cookies") עוגיות) לצורך זיהוי לקוחות חוזרים ובכדי לעניינם במבצעים ותכנים אשר תואמים להעדפותיהם האישיות. מידע זה מועבר בין האתר למשתמשים עם יצירת הקישור בין הדפדפן האישי ופורטל הקניות. צורת זיהוי זו הנה המקובלת ברוב רובם של האתרים אשר מספקים שירותים מקוונים ללקוחות. ה- "cookie" הנו קובץ אלפא נומרי המועבר דרך הדפדפן לכונן הקשיח במחשב האישי. היכולת שלנו לזהות ולהכיר את לקוחותינו מאפשר לנו להעניק שירותים כגון שמירת פריטי הקנייה בעגלת הקניות מביקור קודם באתר, עדכון הלקוח לגבי נושאים בהם גילה עניין בעבר ועוד. ניתן למנוע העברתם של "Cookies" למחשב האישי ע"י הגדרות בדפדפן הלקוחות אשר אינן מאפשרות העברת נתונים מסוג זה, אך גם מונעות טיפול אישי והכרה של תחומי עניין והעדפות הלקוח.

המידע אודות הרגלי הצריכה ופרטי הזיהוי של המשתמשים באתר הנו סודי ושמור בקפידה ואינו מועבר לגורמים חיצוניים אשר אינם קשורים למערכת. רק לשותפינו העסקיים הקשורים באופן ישיר לתפעול המערכת, גישה מבוקרת למידע הרלוונטי להם. העברת מידע המוגדר כפרטי, בינינו לבין לקוחותינו, נעשה בצורה מאובטחת ע"י פרוטוקול SSL המקודד את המידע המועבר ומונע את חשיפתו לגורמים לא מורשים. תכנון ובניית זירת המסחר נעשה תוך כדי ליווי צמוד של חברה המתמחה בפתרונות אבטחת מידע אלקטרוני ועמידה בסטנדרטי האבטחה המחמירים ביותר הקיימים כיום בשוק. אחת לפרק זמן קצוב מתבצעות בדיקות של מומחי אבטחת מידע לגבי רמת האבטחה הקיימת ושאכן המידע המצוי באתר מאובטח וחסויהשימוש באתר מיועד לבני 18 ומעלה וזאת על מנת לשמור על פרטיותם של ילדים וצעירים מתחת לגיל זה. אם בכל זאת נעשה שימוש באתר ע"י ילדים וצעירים, מומלץ פיקוח של מבוגר במהלך ביצוע העסקאות.

 

שיפוי ופיצוי בגין שימוש בלתי ראוי באתר

 • כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהו כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לחברה /או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.

בעלות ושמירה על זכויות

 • האתר מכיל חומרים שונים, המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר (לרבותDDH-Clinic ),  זכויות קניין אחרות, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה, מוזיקה, וידאו וקול, אשר חלקם בבעלות החברה וחלקם בבעלות צדדים שלישיים. רוכש ו/או גולש ו/או כל צד ג' המבצע פעולות בו אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר. החברה מתירה למשתמש "להוריד" (download) נתונים למחשבו האישי לצורך שימוש אישי בלבד שאינו מסחרי, היתר זה כמו גם כל פעולה חוקית אחרת באתר, אין בהם כדי להקנות למשתמש זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובאתר ובתוכנו של האתר בכלל.
 • המשתמש מתחייב שלא להעלות (upload) לאתר כל מידע מכל סוג ומין שהוא ,אלא רק צילומי בדיקות ולטרסונד. כל מידע מכל סוג ומין המפר את זכויות היוצרים, סימני המסחר ו/או כל זכות קניינית אחרת ו/או חומר פורנוגרפי ו/או חומר שיש בו חשש ללשון הרע וכו'. העלה המשתמש מידע ו/או חומר כאמור לעיל, מתחייב הוא לשפות את החברה ו/או מי מטעמה ו/או את מפעילי האתר בגין כל נזק ו/או הוצאה (לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט), שייגרמו להם כתוצאה מהתנהגותו הבלתי ראויה של המשתמש, הנזכרת לעיל.
 • האתר מכיל קישורים (לינקים) לאתרים אחרים ברשת האינטרנט. החברה מספקת לינקים אלה לנוחות בלבד ואין היא נושאת באחריות למידע המופיע בהם או באתרים אחרים המקושרים אליהם לתוקפם ולחוקיותם. רוכש המבקש לעשות שימוש בלינקים אלה עושה זאת על אחריותו בלבד.
 • כל המבקש ליצור לינק לאתר זה באתרים אחרים נדרש לפנות בכתב ומראש לחברה על מנת לקבל אישור בכתב לכךתנאים נוספים ומקום השיפוט.
 • החברה תהא רשאית לסגור את האתר או לבטל שירותים או לצמצמם. כמו כן, תהא החברה רשאית לשנות את תקנון האתר מעת לעת.
 • כל מחלוקת שהיא בין משתמש ו/או גולש באתר לבין החברה בשל פעילות באמצעות האתר תתברר בישראל בכל אחד מבתי המשפט במרכז הארץ .
 • כל סעיף בתקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל והוא יפורש על פיהם בלבד סמחות השפות תתברר בישראל בכל אחד מבתי המשפט במרכז הארץ .

שירות לקוחות

לבירורים שונים ואינפורמציה נוספת ניתן לפנות לנציגי מחלקת שירות הלקוחות של החברה באמצעות הדואר האלקטרוני, בכתובתcontact@ddh-clinic.com           או בטלפון  +972 54 4434220בימים א'-ה' בין השעות 8:30-19:00 יום ו' וערבי חג בין השעות 8:30-13:00.

כתובת החברה:  רמלה כינרת 4\\ ב  72290